Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Sut rydym yn ymdrin ag ymddygiad annerbyniol

Rydym yn deall y gallai eich sefyllfa achosi straen ac y gallech fod yn rhwystredig - ond mae gan ein staff yr hawl i wneud eu gwaith heb gael eich trin yn wael.

Gwiriwch pa ymddygiad sy'n annerbyniol

Ni fyddwn yn derbyn ymddygiad ymosodol wrth eich helpu, er enghraifft:

 • rhegi

 • iaith sarhaus

 • gwahaniaethu fel hiliaeth, rhywiaeth neu homoffobia

 • bod yn dreisgar neu'n bygwth trais

Byddwn hefyd yn dweud wrthych os ydych yn cymryd cyfnod annheg o amser gan y gallai hyn ein hatal rhag helpu pobl eraill. Er enghraifft, os ydych chi:

 • parhau i fynnu pethau mewn cyfnod byr o amser

 • gofyn am gael siarad ag aelod penodol o staff pan nad yw’n bosibl, neu gysylltu â llawer o staff i geisio cael canlyniad gwahanol

 • parhau i newid materion neu godi rhai nad ydynt yn gysylltiedig

 • gofyn am help ar gyfer rhywbeth y tu allan i'n meysydd cyngor

 • parhau i godi’r un mater pan fyddwn ni eisoes wedi’ch helpu chi neu ni allwn helpu mwy

 • gofyn am wybodaeth sensitif neu gyfrinachol nad ydym yn cael ei rhannu

 • gwneud llawer o gwynion heb roi cyfle i ni eu datrys, neu wneud nifer afresymol o geisiadau hawliau diogelu data

Beth fyddwn ni’n ei wneud os yw’ch ymddygiad yn annerbyniol

Byddwn yn rhoi cyfle i chi newid eich ymddygiad, ond os byddwch yn parhau efallai y byddwn yn:

 • dod â'r sgwrs i ben

 • cyfyngu ar faint o amser rydym yn ei dreulio ar y ffôn gyda chi

 • rhoi'r gorau i'ch helpu wyneb yn wyneb a dim ond eich helpu dros y ffôn ac e-bost

 • peidio ag ymateb i'ch holl gyfathrebiadau

 • anfon llythyrau a dogfennau yn ôl atoch

 • dim ond eich helpu gyda materion penodol

Mewn sefyllfaoedd difrifol iawn, efallai y byddwn yn:

 • rhoi'r gorau i'ch helpu chi'n llwyr

 • cysylltu â'r heddlu

Os byddwn yn penderfynu rhoi'r gorau i'ch helpu

Os byddwn yn penderfynu rhoi’r gorau i’ch helpu mae’n golygu na allwch gael mynediad at wasanaethau Cyngor ar Bopeth – felly efallai na fyddwn yn ymateb i unrhyw gyswllt gennych.

Byddwn yn rhoi cyfle i chi newid eich ymddygiad cyn i ni roi’r gorau i’ch helpu – oni bai bod eich ymddygiad yn bygwth diogelwch ein staff neu bobl eraill.

Byddwn bob amser yn ceisio dweud wrthych pam ein bod wedi rhoi’r gorau i’ch helpu.

Os ydych chi'n meddwl bod ein penderfyniad yn annheg

Os bydd eich Cyngor ar Bopeth lleol yn penderfynu rhoi’r gorau i’ch helpu, gallwch apelio i gadeirydd eich Cyngor ar Bopeth lleol. Dewch o hyd i fanylion cyswllt eich Cyngor ar Bopeth lleol

Os bydd y sefydliad cenedlaethol yn penderfynu rhoi’r gorau i’ch helpu, gallwch apelio i dîm Gwasanaethau Cleientiaid Cyngor ar Bopeth